Meer perspectief voor jouw carrière

Adviseur Gevaarlijke stoffen (i.o.) - betreft nevenfunctie
Brandweer Brabant-Noord

HBO   |   Maximaal €0   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 uur
Solliciteer (tot 24-2-2018)

Brandweer Brabant-Noord is het brandweerkorps voor de 17 gemeenten in Noord-Brabant. De organisatie omvat ca. 950 vrijwilligers en 250 beroepskrachten die werken vanuit 39 brandweerposten en een centrale vestiging in 's-Hertogenbosch. Het korps maakt deel uit van de veiligheidsregio Brabant-Noord, waarin de 17 gemeenten in de regio samenwerken op het gebied van fysieke veiligheid.

 

Brandweer Brabant-Noord is voor de bezetting van de operationele leiding op zoek naar een:

 

         ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN / ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN I.O.

             De functie wordt uitgevoerd in combinatie met de functie van Meetplanleider  

                                                          en Veiligheidsfunctionaris.

                                Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking) 

 

Ter versterking van het piket Adviseur Gevaarlijke Stoffen, zijn wij op zoek naar een kandidaat voor deze functie. Het verzorgingsgebied betreft de gehele veiligheidsregio Brabant-Noord.  

 

Taken, verantwoordelijkheden en vereisten functie.

De taken en verantwoordelijkheden als Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) treft u aan in de functieomschrijving van deze functie. Dit profiel is conform het landelijke model en onderaan deze vacature opgenomen. 

 

Op het vervullen van de AGS-functie is de Regeling Operationele Leiding BBN 2014 van toepassing. Deze kan desgevraagd worden toegezonden.

 

We verwachten dat een kandidaat in het bezit is van het diploma Adviseur Gevaarlijke Stoffen en Meetplanleider, maar ook geïnteresseerden die nog niet in het bezit zijn deze diploma’s maar wel bereid zijn om deze te behalen, worden verzocht om te solliciteren.  Voor de AGS geldt een opkomsttijd van 30 minuten in verband met het COPI. Gezien de opkomsttijd is het woonachtig zijn binnen de veiligheidsregio Brabant-Noord een pré.

 

Piket en vergoeding.

Voor de functie van AGS geldt een piketvergoeding gebaseerd op de landelijke 10/16 regeling. Formeel bestaat het AGS-piket uit 5 AGS-en met als gevolg een vijfwekelijks piket en een pikettoelage van 8,28%. De pikettoelage wordt aangepast, zodra het aantal personen dat deel uitmaakt van het piket wijzigt.

 

Beroepsmedewerkers:
Voor medewerkers met een beroepsaanstelling binnen Brandweer Brabant-Noord geldt dat zij de functie AGS binnen hun hoofdfunctie uitvoeren. Hierbij geldt dat de pikettoelage over het bruto maandsalaris wordt berekend. De pikettoelage maakt onderdeel uit van de bezoldiging en telt daardoor mee als grondslag voor het pensioen en de vakantietoelage.

 

Parttime-medewerkers :
Voor parttime-medewerkers geldt dat de pikettoelage word berekend over het maximum van salarisschaal 11 € 4.859 bruto. Tevens maakt een vaste jaarvergoeding onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. 

 

Wervingsprocedure.
De vacature voor de functie van AGS wordt zowel intern als extern uitgezet en zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers worden uitgenodigd om te solliciteren. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Informatie.
Nadere informatie over deze vacature kan verkregen worden bij Carolien Angevaren, Sectorhoofd Incidentbestrijding, bereikbaar onder nummer 088-0208144 of Frank van Krieken, ROL-coördinator, onder nummer 088-0208366.

 

Sollicitatie.
Je kunt je sollicitatie onder vermelding van je motivering tot uiterlijk 23 februari 2018 richten aan Brandweer Brabant-Noord via vacatures@brwbn.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland in kalenderweek 10/11 van 2018.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Betreft:             Functieomschrijving Adviseur Gevaarlijke Stoffen

                          (tevens meetplanleider en veiligheidsofficier)

Versie:             20130906

 

Algemene informatie

 

Functienaam:   Adviseur Gevaarlijke stoffen (AGS)

 

Beschrijving van de functie

De AGS is een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hij wordt in het brongebied ingezet als dit volgens de ‘inzetprocedure gevaarlijke stoffen' of andere relevante procedures gewenst is, óf wanneer de leidinggevende om zijn inzet verzoekt. Daarnaast is de AGS in staat om op te treden als meetplanleider (MPL), omdat het kunnen functioneren als meetplanleider als instroomeis geldt voor de verdere opleiding tot AGS.

De daadwerkelijke invulling van de functies kan per veiligheidsregio verschillen. Vanzelfsprekend kan één persoon niet beide functies gelijktijdig bij een incident vervullen.

De AGS adviseert aan de hoogst leidinggevende ter plaatse in het brongebied, en is adviseur van het COPI. Hij adviseert op grond van bevindingen, herkenning van (basis)scenario's en situatie-inschattingen over inzetmethoden, gelet op de aard en omvang van het incident. De adviezen gaan over redding, bronbestrijding, mogelijke gevolgen voor het effectgebied, ontsmetting en afhandeling van het incident na stabilisatie.

Het adviesproces van de AGS wordt hierbij verdeeld in twee fasen.

Allereerst geeft de AGS een expertadvies onder tijdsdruk (bij onmiddellijke bedreiging van mensenlevens of bij dreigende escalatie). Daarna volgt een beredeneerd vervolgadvies op grond van meer informatie en een degelijker situatie-inschatting. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AGS betreffen dus

‘beleidsadvisering'. Omdat hij zelfstandig adviseur is, krijgt hij in de praktijk weinig leiding. Formeel gezien functioneert de AGS onder leiding van de hoogst leidinggevende ter plaatse.

De AGS is belast met de leiding en uitvoeringscoördinatie van meerdere meetploegen in het brongebied. Bij uitzondering geeft de AGS zelf het voorbeeld aan zijn meetploegen en is dan ter plaatse uitvoerend bezig. Als hulpmiddelen heeft de AGS de beschikking over een AGS-voertuig met daarin uiteenlopende apparatuur, programmatuur, naslagwerken, handboeken, verbindingsmiddelen, plannen en kaarten.

 

De AGS werkt nauw samen met de meetplanleider en GAGS voor wat betreft informatie-uitwisseling. Bij meer complexe incidenten zal een (tweede) AGS optreden als adviseur van het operationeel team (OT) en/of als intermediair tussen lokaal commando, externe deskundigheid en bestuur voor informatie gerelateerd aan gevaarlijke stoffen. Hij adviseert op grond van zijn bevindingen en de inschatting van de meetplanleider over de aard en omvang van het effectgebied.

Deze (tweede) AGS treedt op als backoffice ten behoeve van de AGS in het brongebied.

Ook werkt hij samen met externe deskundigen, bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO, DCMR, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum, Landelijk Informatiepunt voor Ongevallen met Gevaarlijke stoffen en Beleids Ondersteunend Team milieu incidenten.

 

Kerntaken

 

Kerntaak 1: Analyseren en beoordelen incident

De AGS analyseert en beoordeelt het incident tijdens de uitruk- en verkenningsfase op basis van de beschikbare gegevens en vertaalt deze informatie naar mogelijke scenario's. De AGS stelt dit beeld gedurende het incidentverloop zo nodig bij. Analytisch vermogen is hierbij van groot belang.

 

Kerntaak 2: Vormen advies

Op basis van de gekozen scenario's formuleert de AGS een advies. Hierbij houdt hij rekening met operationele mogelijkheden en sluit hij aan op de doelgroep en de belangen van de ontvanger(s).

 

Kerntaak 3: Optreden als AGS (overdragen advies en samenwerken met betrokken partijen)

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen in het brongebied brengt de AGS, onder turbulente omstandigheden, een gefundeerd en toepasbaar advies uit op basis van kerntaak 1 en h. Flexibiliteit, werken onder tijdsdruk, maar ook samenwerking en afstemming met betrokken partijen, als bij een COPI, spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast kan de AGS optreden als adviseur van het OT. Communicatie en informatie zijn hierbij van groot belang. De AGS is onder andere verantwoordelijk voor het vrijgeven van manschappen en voertuigen bij bijvoorbeeld asbestincidenten.

 

Aanvullende taken

 

Optreden als veiligheidsfunctionaris:

 • Adviseert de operatoneel leidinggevende op het gebied van veiligheid
 • Maakt een risico-inschatting op basis de beoogde inzettactiek / inzetstrategie van het beoogde doel versus de veiligheid van alle betrokkenen
 • Bewaakt het veilig repressief optreden van alle Multi partners op plaats incident
 • Neemt deel aan het COPI
 • Verslaglegging van de inzet en het verloop van de incidentbestrijding.

 

Optreden als Meetplanleider:

 • Maakt op basis van de beschikbare gegevens een inschatting van het gevarengebied en vertaalt dit in een plot op een kaart.
 • Adviseert de staffunctionaris brandweer in het OT over het activeren van de sirenes.
 • Adviseert de (Multi) deelnemers van het OT met betrekking tot veiligheid, vertaalt de plot naar begrippen als hot- warm- en cold zone en licht dit toe.
 • Stuurt meetploegen aan voor het verrichten van metingen, verwerkt de meetgegevens in de plot en stelt zo nodig zijn adviezen bij.
 • Ondersteunt het OT bij het opstellen van de juiste tekst voor wat betreft het aspect gevaarlijke stoffen.
 • Stemt zo nodig af met de Gezondheidskundig Adviseur gevaarlijke Stoffen
 • Neemt deel aan het OT.
 • Verslaglegging van de inzet en het verloop van de incidentbestrijding.

 

Alarmering van de AGS in BBN.

 

Bij relevante incidenten wordt de AGS automatisch gealarmeerd. Vanaf code ‘grote brand’ wordt de AGS automatisch gealarmeerd in de rol van veiligheidsfunctionaris. Vanaf GRIP 1 wordt de AGS automatisch gealarmeerd als AGS voor het COPI.

 

 

 

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Stressbestendigheid
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Omgevingsbewustzijn
Besluitvaardigheid
Nauwkeurigheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken In Noordoost Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.